Reālu iespēju formas

Mācīšanās iedziļinoties

reālu iespēju formas

Dalīties Mācīšanās iedziļinoties Lietpratības attīstīšana saistīta ar mācīšanos iedziļinoties — procesu, kura laikā skolēns attīsta spēju vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām situācijām arī reālās dzīves situācijāmpriekšplānā mācīšanā izvirzot procesus, ar kuru palīdzību mēs iegūstam zināšanas kā mēs zinām? Īstenojot metodisko pieeju, aprēķināt binārās opcijas rosina mācīties iedziļinoties, skolotājs dod iespēju skolēnam izmantot un attīstīt augstākā līmeņa domāšanas prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmasattīsta skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, lai skolēnam veidotos patiesa izpratne par apgūto saturu un viņš prastu risināt kompleksus uzdevumus jaunās situācijās un kontekstos.

reālu iespēju formas

Mācīšanās iedziļinoties pieejas īstenošanai skolā ir izveidota atbilstoša mācību vide — jēgpilna, mainīga un reālu iespēju formas, pētīt, mācīties un radīt rosinoša, droša un nediskriminējoša, fiziskajai, garīgajai un intelektuālajai attīstībai labvēlīga. Mācību vide ir orientēta uz savstarpēju uzticēšanos, sadarbību un atbalstu, veicina skolēnu patstāvības un rīcībspējas attīstību un nodrošina skolēnu pārstāvniecību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, to izpildes nodrošināšanā un pārraudzībā.

Lai mācību procesā skolēnam dotu iespēju iedziļināties, skolu darbā nepieciešams mainīt uzsvarus: no gatavu zināšanu nodošanas un atprasīšanas uz jautāšanu, sarunu, situāciju analīzi, produktīviem uzdevumiem, dodot iespēju skolēniem radīt sev jaunas zināšanas; no frontāla procesa uz skolēnu iesaistīšanu un sadarbību; no faktoloģisku zināšanu iegaumēšanas kā mācību mērķi uz zināšanu lietošanu un radīšanu daudzveidīgās situācijās un kontekstos, lai skolēni iegūtu šādas vingrināšanās un pārnesuma veidošanas pieredzi; no primāri summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšanu skolēnam par mācīšanās procesu, skolēna refleksiju par savu darbu un savas mācīšanās apzināšanos.

reālu iespēju formas

Mācīšanās iedziļinoties pamatelementi Skolēna mācīšanās rezultāts ir patiesa izpratne un lietpratība tad, ja skolotājs: plāno un īsteno mācības ar skaidri definētu sasniedzamo rezultātu skolēnam; mērķi ir subjektīvi nozīmīgi skolēniem un viņi iesaistās to izvirzīšanā; par mācību mērķi izvirza dziļāku izpratni, pārnesi un zināšanu, prasmju un ieradumu koordinētu lietošanu; vērtēšanai izmanto snieguma vērtēšanai ierastas formas — portfolio, darbības novērojumus praksē, lomu spēles, gadījumu izpēti u.

Mācības notiek visdažādākajās vietās — skolā, bibliotēkā, muzejā, uzņēmumā, mežā — tik ilgi, cik vajag konkrēto mērķu sasniegšanai, izmantojot reālu iespēju formas mācību darba organizācijas formas, ne tikai 40 minūšu mācību stundu. Fiziskā mācību vide skolā ir pārveidota no statiskas un nemainīgas uz pārveidojamu, reālas dzīves problēmsituāciju risināšanai un pašvadītas mācīšanās nostiprināšanai piemērotu mācību vidi.

reālu iespēju formas

Skolēni strādā gan individuāli, gan grupās, risinot apjomīgus, starpdisciplinārus uzdevumus un projektus. Skolā ir iekārtotas daudzfunkcionālas telpas, plašas klases, kurās viegli pāriet no īsas frontālas lekcijas uz bāzes stacijām grupu darbam, elastīgu telpu plānojumu, kur pēc nepieciešamības iespējams vienkopus izmantot un pārraudzīt daudzveidīgas darba formas.

reālu iespēju formas

Skolēni var ērti piekļūt daudzveidīgām tehnoloģijām gan informācijas iegūšanai, gan problēmu risināšanai un risinājumu īstenošanai, improvizētām darbnīcām modeļu un prototipu izgatavošanai, ir apspriežu telpas mazām grupām, vietas fokusētam individuālam darbam, vietas vēl nepabeigto darbu izvietošanai u.

Skatiet arī