Tiešsaistes ieņēmumu naudas pārskaitījumu pārskati. Vienotais nodokļu konts | Valsts ieņēmumu dienests

Vienotais nodokļu konts

Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā: 1.

pirmās Bitcoin atsauksmes

Valsts kase papildus šo noteikumu 1. Valsts ieņēmumu dienests papildus šo noteikumu 1. Noteikumus piemēro Likuma par budžetu un finanšu vadību Noteikumos lietoti šādi termini: 3. Būtiskums ir atkarīgs no attiecīgā posteņa vai kļūdas lieluma un rakstura, ņemot vērā informācijas nesniegšanas vai nepareizās tiešsaistes ieņēmumu naudas pārskaitījumu pārskati konkrētos apstākļus; 3.

Ja šāda atzinuma vai ziņojuma nav, tad tas ir datums, kad iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona paraksta pārskatu. Šajā datumā pārskats ir uzskatāms par pabeigtu un iesniegtu; 3. Gada pārskata periods aptver saimniecisko gadu; 3. Gada pārskats un slēguma finanšu pārskats 4.

Neatrodi atbildi?

Iestādei ir pienākums sagatavot gada pārskatu par katru pārskata gadu likuma " Par grāmatvedību " izpratnē. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no: 5. Finanšu pārskats sastāv no: 6. Tas sastāv no: 6. Gada pārskats par valsts budžeta finanšu uzskaiti kā vienots kopums ietver šo noteikumu 5.

Gada pārskats par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem kā vienots kopums ietver šo noteikumu 5. Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests nosaka šo noteikumu 1. Tajā ietver: 9. Iestādi reorganizējot, mainot tās padotību vai to likvidējot, sagatavo slēguma finanšu pārskatu šo noteikumu 6.

Iestādi reorganizējot vai mainot tās padotību, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem perioda beigu datumā, kurā notiek reorganizācija vai padotības maiņa. Iestādi likvidējot, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem perioda beigu datumā, kurā iestādi likvidē nodošanas atlikumiun informāciju par slēguma rezultātu slēguma atlikumi, kas vienādi ar nulli.

Ministrijas, pašvaldības vai iestādes konsolidētais gada pārskats Tiešsaistes ieņēmumu naudas pārskaitījumu pārskati konsolidētajā gada pārskatā iekļauj atsevišķo iestādes gada pārskatu un konsolidācijā iesaistīto valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskatus.

Pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauj atsevišķo iestādes gada pārskatu, konsolidācijā iesaistīto budžeta iestāžu gada pārskatus un kopīgo iestāžu likuma " Par pašvaldībām " izpratnē gada pārskatus. Kopīgās iestādes gada pārskatu pašvaldības konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai šāds pienākums noteikts kopīgās iestādes nolikumā. Ministrijas vai pašvaldības konsolidētais gada pārskats vai gada pārskats kā vienots kopums ietver šo noteikumu 5.

Iestādes finanšu pārskatu iekļauj ministrijas vai pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā, sākot ar to dienu, kurā šī iestāde kļuvusi par attiecīgās ministrijas vai pašvaldības padotības iestādi.

AdSense maksājumu grafiki - Google AdSense Palīdzība

Iestādes finanšu pārskatu izslēdz no iekļaušanas ministrijas vai pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā, sākot ar to dienu, kurā šī iestāde reorganizēta, mainīta tās padotība vai tā ir likvidēta. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu. Konsolidācijā iesaistītās iestādes ievēro ministrijas vai pašvaldības vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību un kontu plānu.

Ministrija vai pašvaldība nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību. Tajā ietver: Konsolidētajam gada pārskatam veido: Konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatus apvieno šādā kārtībā: Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina augstākās iestādes bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos posteņus; Konsolidācija aptver visus finanšu pārskata posteņus.

SDI konts un vienkāršotais nodokļa samaksas risinājums

Iestāde, kas veic gada pārskata konsolidāciju, konsolidētajā gada pārskatā iekļauj Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes finanšu pārskata datus bez izklāsta. Iestāde, kas veic konsolidāciju, un Valsts kase saskaņo datu norādīšanu ministrijas konsolidētajā finanšu pārskatā. Finanšu ministrijas konsolidētajā pārskatā neiekļauj šo noteikumu 1. Sagatavojot konsolidēto budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras iestādes iesniegto budžeta izpildes pārskatu: Iestāde, kas veic konsolidāciju, nodrošina konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskata atbilstības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām tai skaitā prasībām attiecībā uz vadības ziņojumu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.

60 sekunžu video iespēja

Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi Iestādes iesniedz gada pārskatu iestādei, kas veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos. Publiskās aģentūras, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes un kopīgās iestādes likuma " Par pašvaldībām " izpratnē gada pārskatu iesniedz iestādei, kas veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos.

Valsts kase šo noteikumu 1. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 1. Ministrijas un pašvaldības konsolidēto gada pārskatu vai gada pārskatu iesniedz Valsts kasē Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošana, parakstīšana, apstiprināšana publicēšanai un iesniegšana Gada pārskata sagatavošanai, pārbaudei datu savstarpējās atbilstības pārbaude atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu tiešsaistes ieņēmumu naudas pārskaitījumu pārskati un budžetu klasifikācijas jomāparakstīšanai un iesniegšanai lieto ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmu turpmāk — ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

Gada pārskatu paraksta vai apstiprina ar ePārskatu autentifikācijas rīkiem vai drošu elektronisko parakstu. Gada pārskatu paraksta: Revidents ePārskatos pārbauda un apstiprina, ka gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats izņemot apliecinājumu Valsts kasei Finanšu ministrijai atbilst tam gada pārskatam vai konsolidētajam gada pārskatam, par kuru revidents sniedzis attiecīgi atzinumu vai ziņojumu.

Ministrijas vai pašvaldības konsolidētais gada pārskats ir iesniegts datumā, kad revidents ir veicis šo noteikumu Šo noteikumu 1. Valsts kase katru gadu 1.

Ja iestāde ievērojusi šo noteikumu prasības, Valsts kase nodrošina ePārskatu sistēmā iesniegtā gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata lietas iesniegšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā.

  1. Binārās opcijas bez izplatīšanās
  2. Kā patiešām nopelnīt naudu par bināro opciju video

Konsolidētā gada pārskata vai gada pārskata labošana pēc tiešsaistes ieņēmumu naudas pārskaitījumu pārskati, kad pārskats apstiprināts publiskošanai Ja Valsts kase konstatē nepilnības, datu neatbilstību vai kļūdas: Valsts kasei, apkopojot informāciju un veicot konsolidāciju saimnieciskā gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem sagatavošanas laikā, ir tiesības pieprasīt papildu un precizējošu informāciju tai skaitā detalizētus aprēķinus un aprēķinu pamatojumu par gada pārskatā sniegto informāciju, lai saimnieciskā gada pārskata lietotāji gūtu detalizētāku izpratni par pārskatā iekļauto informāciju.

Gada pārskata sagatavošana 7.

Biežāk uzdotie jautājumi - Swedbank

Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi Finanšu pārskatu sagatavo atbilstoši likumam " Par grāmatvedību ", Likumam par budžetu un finanšu vadību un citiem grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Gada pārskatu sagatavo saskaņā ar: Gada pārskata finanšu un nefinanšu informāciju sagatavo, ievērojot šādas kvalitātes pazīmes: Pieņemot lēmumus par novērtējumu, ievēro piesardzības principu, lai aktīvus un ieņēmumus nenovērtētu par augstu, bet saistības un izdevumus — par zemu; Šāda informācija apstiprina vai maina pagātnes vai tagadnes pieņēmumus un novērtējumus un atklāj iestādes plānoto darbību, mērķus, resursu avotus un izdevumus; Grāmatvedības uzskaites principus lieto konsekventi.

Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījuma un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā.

Savstarpēji salīdzināmi dati atbilst cits citam dažādos pārskatos un to pielikumos, tai skaitā dati, kas norādīti šo noteikumu 8. Finanšu pārskata pielikumā salīdzināmo informāciju sniedz arī aprakstošā veidā, ja tas ir svarīgi pārskata perioda finanšu pārskatu izpratnei. Šādu informāciju turpina atklāt arī pārskata periodā, norādot pasākumus, kas veikti pārskata periodā attiecībā uz minēto gadījumu piemēram, pārskata periodā norāda informāciju par juridisku strīdu, kura iznākums iepriekšējā pārskata periodā vēl nebija skaidrs un kurš vēl jārisina.

Lietotājiem var noderēt informācija par to, ka iepriekšējā pārskata periodā ir pastāvējusi šāda nenoteiktība, un par pasākumiem, kas veikti pārskata periodā, lai noskaidrotu šo nenoteiktību un to novērstu.

Atsauksmes

Gada pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas informācijas citā pārskatā. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā. Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem euro. Gada pārskatā informāciju sniedz, ņemot vērā būtiskumu un līdzsvaru starp informācijas sagatavošanas izmaksām un ieguvumu no šīs informācijas sniegšanas.

Posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura, satura vai apmēra, norāda atbilstoši šo noteikumu pielikumos minētajām prasībām. Aktīvus un saistības, kā arī ieņēmumus un izdevumus norāda atsevišķi, savstarpēji neizslēdzot, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi. Posteni, kurā nav skaitļa, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs tiešsaistes ieņēmumu naudas pārskaitījumu pārskati ar finanšu iespēja. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada pārskatu iesniedz pirmo reizi.

Gada pārskata vispārīgā informācija Gada pārskatā norāda šādu vispārīgu informāciju: Datus norāda veselos skaitļos, bez decimāldaļām. Ārvalstu valūtā izteiktu monetāro posteņu atlikumu vai citu informāciju pārskata perioda beigās pārrēķina euro atbilstoši likumā " Par grāmatvedību " noteiktajam grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā bilances datumā dienas beigās.

Ja pārskata periodā notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija, neveic izmaiņas finanšu pārskata atlikumos gada sākumā, bet norāda atlikumus kā kārtējā perioda darījumu bez atlīdzības.

Vadības ziņojums Vadības ziņojumā sniedz informāciju par iestādes darbību pārskata gadā un plānoto darbību turpmākajos gados, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras.

Vadības ziņojumā sniedz informāciju par: Bilance Bilance 2. Bilances aktīvā ir sadaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" un "Apgrozāmie līdzekļi", pasīvā — sadaļas "Pašu kapitāls", "Uzkrājumi" un "Saistības".

Bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu. Nemateriālos ieguldījumus, pamatlīdzekļus un ieguldījuma īpašumus bilancē norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot nolietojumu amortizāciju un vērtības samazinājumu.

Posts navigācija

Bioloģiskos aktīvus, kurus paredzēts izmantot lauksaimnieciskajā darbībā, bilancē norāda reģistrācija bināro opciju tirdzniecība vai kadastrālajā vērtībā. Ilgtermiņa un īstermiņa prasības, finanšu ieguldījumus, kuriem aprēķināts vērtības samazinājums, samaksātos avansus un nākamo periodu izdevumus bilancē norāda neto vērtībā, ko aprēķina, no uzskaites vērtības atskaitot vērtības samazinājumu. Finanšu instrumentus bilancē norāda šādā vērtībā: Krājumus ieskaitot avansa maksājumus par krājumiem norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu.

Uzkrājumus bilancē norāda pienākuma izpildei nepieciešamo resursu visticamākās aplēses pašreizējā vērtībā. Saistības izņemot finanšu instrumentus bilancē norāda amortizētajā vērtībā. Pārskatā norāda tās piezīmes numuru, kurā sniegts bilances posteņa skaidrojums.

bināro opciju jēdzienu veidi

Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums aptver vairāku pārskatu posteņus, pārskatā norāda šo noteikumu Notikumi pēc bilances datuma Koriģējošus notikumus pēc bilances datuma finanšu pārskatā norāda, koriģējot posteņos iekļautās summas vai iekļaujot jaunus posteņus.

Skatiet arī