Thomson reuters citē bināros variantus.

thomson reuters citē bināros variantus

Papildus punkti tiks piešķirti par centralizēto eksāmenu matemātikā. Studiju programmas praktiskā realizācija 2.

Bakalaura studiju programmas - Daugavpils Universitāte

Katra semestra laikā studentu zināšanas tiek pārbaudītas sesijas laikā. Studiju programmas apgūšanas gaitā studentiem jāapgūst nepieciešamais kredītpunktu skaits, jāizstrādā un thomson reuters citē bināros variantus bakalaura darbs.

Izmantotās studiju formas Studiju programmas apguves laikā tiek izmantotas tradicionālās studiju formas - lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi, kolokviji, kontroldarbi, kursa darbi, bakalaura darbs. Lekcijas ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija.

Docētāji lekcijās izmanto videoprojektorus, kodoskopus un tāfeles. Videoprojektoru daļēji arī kodoskopu izmantošanu lekcijās ir jāuzskata par visoptimālāko, jo lekciju materiāla elektroniskās versijas ļauj nepieciešamības gadījumā operatīvi modificēt un uzlabot lekcijās apskatāmo materiālu.

Semināri ir viena no svarīgākajām studiju formām, jo prasme sastādīt problēmu matemātiskos modeļus un risināt uzdevumus ir matemātiķa profesionālās darbības pamatā.

Īpašā vērība semināra nodarbībās tiek pievērsta tiem jautājumiem, bez kuru dziļas un pilnīgas apguves nav iedomājama attiecīgā kursa pilnvērtīga apguve, piemēram, diferencēšanas tehnika diferenciālrēķinu kursā vai integrēšanas tehnika integrālrēķinu kursā. Kā pozitīvs piemērs jāatzīmē doc. Gedroica un lekt. Gedroicas izveidoto mācību līdzekļu matemātiskajā analīzē sēriju, kas sastāv no lekciju kursiem un tiem pieskaņotiem materiāliem semināru nodarbībām, kuri ir pieejami gan tipogrāfiskā, gan elektroniskā veidā.

Šādu mācību līdzekļu it īpaši algebrā un ģeometrijā izveidošana noteikti tiks turpināta.

tiešām nopelnīt naudu par bitkoiniem

Laboratorijas darbi notiek fizikas un skaitlisko metožu kursā. Īpaši ir jāatzīmē fizikas laboratorijas, kuras ir moderni aprīkotas un kuru laboranti ir augsti kvalificēti. Laboratorijas darbu skaitliskajās metodēs kvalitāti ievērojami uzlaboja specializēto datorprogrammu piemēram, Derive, Mathematica u. Komandas grupu darbs obligātajos un ierobežotās izvēles kursos tiek izmantots maz. Grupu darbs galvenokārt tiek izmantots semināra nodarbībās, analizējot uzdevumu risināšanas gaitā pieļautās kļūdas un meklējot iespējamos uzdevumu risināšanas variantus.

Individuālais darbs tiek praktizēts samērā plaši, jo individuālie uzdevumi ļauj docētājam 1 savlaicīgi konstatēt tos jautājumus, kurus studējošie nav pietiekami kvalitatīvi apguvuši, 2 zināmā mērā risināt nodarbību apmeklētības problēmas skat. Īpaša uzmanība aizvadītajos studiju gados tika pievērsta studējošo patstāvīgā darba kvalitatīvai organizēšanai, jo, ņemot vērā, ka daudzu studentu vecākiem nav iespēju atbalstīt studijas, studenti ir spiesti vēl studiju laikā iekļauties darba tirgū.

No vienas puses tas ir ļoti pozitīvi, jo studenti iepazīstas ar darba tirgus pieprasījumu un tā problēmām. No otras puses agra iekļaušanās darba tirgū rada bažas par studiju kvalitāti, jo studenti ne vienmēr var apmeklēt lekcijas un seminārus.

The former Soviet leader Mikhail Gorbachev full interview - BBC News

Tāpēc aizvadītajos studiju gados Matemātikas katedrā tika veikts nopietns darbs, lai sagatavotu mācību materiālu elektroniskos variantus, kas ļautu studentiem patstāvīgi apgūt semināru nodarbību materiālu. Šī darba turpināšana ir viena no Matemātikas katedras prioritātēm.

ātri nopelnīt naudu ar naudu

Matemātikas katedras docētāju sagatavotos elektroniskos mācību materiālus skat. DU Tālmācības studiju centra mājas lapā.

Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā

Par studējošo patstāvīgā darba novērtēšanu skat. Viens kredītpunkts atbilst 40 studiju stundām, kuras ietver sevī 16 akadēmiskās stundas kontaktnodarbībās lekcijas, semināri, laboratorijas darbi un 2 stundas konsultācijās, ja studiju kursa vērtēšanas forma ir eksāmens.

Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība 2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība tiek veikta šādos virzienos: diferenciālvienādojumi prof.

Sadirbajevs, asoc. Gricāns, lekt. Jermačenko ; modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika as. Starcevs, doc. Skrīvele, doc.

Vikipēdija:Nozīmīgi raksti/Paplašinātais saraksts/Pilnais saraksts

Gedroics, līdz Murāns, lekt. Gedroica, līdz Ozerska, lekt. Beinaroviča, līdz Gedroics, lekt. Semjonova, līdz Daugulis ; Iepriekš minētie pētījumu virzieni atbilst maģistra studiju programmas ''Matemātika'' apakšnozarēm un doktoranta studiju programmai ''Matemātika'', kuras realizācija apakšnozarē ''Diferenciālvienādojumi'' tika uzsākta Pētniecības darba virzienu sakritība ar maģistra un doktoranta studiju programmu apakšnozarēm ļāvusi izveidot Daugavpils Universitātē vienotu matemātiskās izglītības piramīdu, tādējādi nodrošinot gan bakalaura studiju programmas ''Matemātika'' zinātnisko līmeni, gan šajā programmā studējošo perspektīvu turpināt savu akadēmisko arī profesionālo izglītību un pētniecisko darbību.

No Types of solutions and multiplicity results for twopoint nonlinear boundary value problems, Nonlinear Analysis, Volume 63, Issues30 November DecemberPages ee Planar systems with critical points: multiple solutions of two-point nonlinear boundary value problems, Nonlinear Analysis, Volume 63, Issues30 November DecemberPages ee Matemātikas katedras docētāju recenzējamo publikāciju skaits Matemātikas katedras docētāju recenzējamo publikāciju skaita pieaugums ir saistāms ar profesora F.

Gricāns un F. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas.

Bakalaura studiju programmas - Daugavpils Universitāte

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajās konferencēs. Studējošo pētnieciskā darbība Studējošo pētnieciskais darbs notiek galvenokārt, strādājot pie studiju un bakalaura darbiem. Studiju un bakalaura darbu tēmas atbilst studiju programmas saturam. Iepriekš jau tika teikts, ka Bakalaura studiju programmas "Matemātika" 3. Interneta matemātikas olimpiādes studentiem Skatīt šeit Šo olimpiādi organizēja Ariel University Center of Samaria Izraēla un tajā piedalījās 20 valstu pārstāvji.

DU Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts.

Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā - PDF Free Download

Jāatzīmē, ka pēdējos gados ir vērojama bakalaura darbu kvalitātes paaugstināšanās gan pēc satura, gan pēc formas. Studējošie regulāri piedalās DU ikgadējās Jauno zinātnieku konferencēs.

nopelnīt naudu uzreiz internetā

Zinātniskā sadarbība Zinātniskā sadarbība notiek galvenokārt Latvijas mērogā: ar opcijas procentu likme bakalaura studiju programmām LU un LPA, ar LU Matemātikas un informātikas institūtu, kura zinātniskajos rakstos publicējas Matemātikas katedras docētāji, ar Latvijas Matemātikas biedrību, sadarbībā ar kuru Daugavpils Universitātē Sadarbība ar ārvalstu līdzīgām studiju programmām un matemātikas organizācijām ir fragmentāra aktuālu jautājumu apspriešana konferenču laikāun tās attīstīšana ir viens no studiju programmas nākotnes uzdevumiem.

Pēdējā laikā gan jāatzīmē, ka, pateicoties doktorantūras grantu iespējām, likti pamati nopietnākai sadarbībai ar Eiropas Savienības kolēģiem; kā piemēru var minēt DU Matemātikas katedras docētāju un doktorantu piedalīšanos profesora Pedro de Limas seminārā Lisabonā, Portugālē. Studiju programmas īstenošanas līdzekļi 3.

Akadēmiskais personāls un tā atbilstība Augstskolu likuma prasībām Studiju programmas matemātikas thomson reuters citē bināros variantus nodrošina šādi DU Matemātikas katedras docētāji: 1. Felikss Sadirbajevs Dr.

LZA korespondētājloceklis, 2. Vjačeslavs Starcevs Dr. Armands Gricāns Dr. Anita Sondore Dr. Maruta Skrīvele Dr. Vitolds Gedroics Dr. Andrejs Galiņš Dr. Valija Gedroica Mag. Ināra Jermačenko Mag.

Skatiet arī