Peļņas ieguldījums internetā, Konsultē eksperts: kur ieguldīt šodien, lai nākotnē gūtu peļņu?

peļņas ieguldījums internetā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 1. Likumā lietotie termini 1 Likumā lietotie termini atbilst likumā " Par nodokļiem un nodevām ", likumā " Par grāmatvedību ", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumāKredītiestāžu likumāKrājaizdevu sabiedrību likumāApdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumāIeguldījumu pārvaldes sabiedrību likumāAlternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā peļņas ieguldījums internetā terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Šis termins neattiecas uz ienākumu naudā vai citās lietās, ko saņem komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības likvidācijas gadījumā. Kuģa ekspluatācijas laikā netiek ieskaitīts kuģa remonta un kuģa brīvguļas laiks, kā arī laiks, kurā kuģis netiek ekspluatēts tā aresta vai nepārvaramas varas radītu apstākļu dēļ. Darbības nozare ietver visus tos sabiedrības aktīvus un pasīvus, kas no organizatoriskā viedokļa ir patstāvīgs ekonomiskās darbības veids.

Pārejas noteikumu Nodokļa likme un taksācijas periods 1 Nodokļa likme ir 20 procenti no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes, kura pirms nodokļa likmes piemērošanas koriģēta saskaņā ar šā likuma 4.

Ar nodokli apliekamā bāze 1 Šā likuma 2. Aprēķinot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi šā panta otrās daļas 2. Ja nodokļa maksātājs beidz maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, neveicot likvidāciju, tā likvidācijas kvotai tiek pielīdzināta arī uzkrājumiem novirzītā peļņas daļa, kā arī grāmatvedības uzskaitē ārpusbilances posteņos uzskaitītā peļņas daļa un šī summa veido ar nodokli apliekamo bāzi.

Ja nodokļa maksātājs nodod aktīvu, kurš grāmatvedības uzskaitē ir uzskaitīts kā pamatlīdzeklis, un nodokļa maksātāja un tā pastāvīgās pārstāvniecības darījumu uzskaite tiek veikta dalīti, šā aktīva vērtību ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauj pakāpeniski tādā apmērā, kādā laikposmā pēc aktīva nodošanas tā vērtības samazinājums ir attiecināts uz pastāvīgo pārstāvniecību. Minēto aktīvu ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē saskaņā ar šā panta otrās daļas 1.

Konsultē eksperts: kur ieguldīt šodien, lai nākotnē gūtu peļņu? | Luminor

Minēto valstu vai teritoriju sarakstu nosaka Ministru kabinets. Grāmatvedības uzskaitē ietver Latvijā un ārvalstīs šīs pastāvīgās pārstāvniecības patstāvīgi gūtos ieņēmumus. Nerezidenta ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un nodokļa ieturēšana 1 Nerezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir Latvijā gūtie ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai ar to saistītām darbībām.

Materiāls tev palīdzēs: uzzināt, kādi ir iespējamie biznesa idejas īstenošanas finansējuma avoti nepieciešamo izdevumu segšanai. Uzņēmuma budžeta izveidošana ļauj saprast, vai biznesa idejas īstenošanai pietiks ar saviem finanšu līdzekļiem, vai arī nāksies piesaistīt papildspēkus un papildu līdzekļus. Lai izvirzītajiem biznesa mērķiem nodrošinātu atbilstošus izdevumus, jāizvēlas piemērotākais finansējuma avots un apjoms.

Nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem, kurus rezidenti izņemot fiziskās personas un pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā nerezidentiem, ja no šiem maksājumiem nav ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek ieturēts no: 1 atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem — 20 procenti no atlīdzības summas; 2 atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu — trīs procenti no atlīdzības summas; 3 nerezidentam veiktajiem maksājumiem atbilstoši šā panta sestajai un astotajai daļai; 4 atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu — pieci procenti no indeksu pirkšanas opcija summas.

Kur ieguldīt naudu gadā? :: Dienas Bizness

Nekustamā īpašuma īpatsvaru personas aktīvu vērtībā nosaka, pamatojoties uz personas bilances datiem pēc stāvokļa attiecīgā pārskata gada sākumā. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas ienākumam šo daļu nepiemēro. Minētā pārskata aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Valsts ieņēmumu dienests anulē piešķirto atļauju, ja nodokļu administrēšanas procesā tas ieguvis informāciju, kas liecina par darījuma patieso apstākļu slēpšanu.

Ja piešķirtā atļauja tiek anulēta, maksātājam reālā binārā opciju sistēma šā panta pirmās daļas normu un nodokļa summas, uz kurām attiecas anulētā atļauja, uzskatāmas par nokavēto nodokļa maksājumu.

Lai aprēķinātu maksājamo nodokli, peļņas ieguldījums internetā pantā noteikto nodokļa bāzi dala ar koeficientu 0,8 un reizina ar attiecīgo šajā pantā noteikto nodokļa likmi.

Dividendes un dividendēm pielīdzinātās izmaksas 1 Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apjomā, kādā nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir saņēmis dividendes no dividenžu izmaksātāja, kurš tā rezidences valstī ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, vai tādas dividendes, no kurām to izmaksas valstī ir ieturēts nodoklis, izņemot dividendes, kas saņemtas no personas, kas atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Nodoklis no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā 1 Neatkarīgi no šā likuma 4. Ja nodokļu maksātājam beidz pastāvēt līdzdalība ārvalsts sabiedrībā, ārvalsts sabiedrības vai pastāvīgās pārstāvniecības pārskata gada peļņas daļu aktīvu vērtības pieaugumu ietver nodokļu maksātāja pēdējā taksācijas perioda deklarācijā attiecībā uz to pārskata gadu, kurā nodokļu maksātājam beidz pastāvēt līdzdalība ārvalsts sabiedrībā vai kurā beidz pastāvēt pastāvīgā pārstāvniecība.

Ar nodokli apliekamās bāzes palielināšana par nosacītām dividendēm 1 Nosacītās dividendes iekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē tajā taksācijas periodā, kurā nodokļa maksātājs: 1 samazina pamatkapitāla lielumu; 2 pabeidz likvidāciju; 3 reģistrējas par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

Hibrīdneatbilstības 1 Piemērojot šo pantu, ar hibrīdneatbilstību saprot situāciju, kad rezultāts nodokļa naudas variantā netālu no naudas darbībām ar saistītu uzņēmumu, darbībām starp saistītiem uzņēmumiem, uzņēmuma darbībām attiecībā uz pastāvīgo pārstāvniecību ārpus Latvijas, darbībām starp divām vai vairākām viena un tā paša uzņēmuma pastāvīgajām pārstāvniecībām vai rezultāts dalībai strukturētā pasākumā ir atskaitījums bez iekļaušanas vai dubults atskaitījums.

Ja maksājumu veikusi hibrīdā vienība vai pastāvīgā pārstāvniecība, par maksātāja jurisdikciju uzskatāma jurisdikcija, kurā ir izveidota vai atrodas hibrīdā vienība vai pastāvīgā pārstāvniecība. Šī norma nav piemērojama, ja starp Latviju un ārvalsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība, ir stājies spēkā līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, saskaņā ar kuru šis ienākums ir interneta ieņēmumu vietnes veidne no nodokļa uzlikšanas Latvijā.

Šo daļu nepiemēro kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam, kas ir ieguldījumu fonds vai instruments, kam ir liels dalībnieku skaits, diversificēts ieguldījumu portfelis un uz ko attiecas investoru aizsardzības regulējums valstī, kurā tas ir izveidots vai atrodas. Ja abas valstis ir Eiropas Savienības dalībvalstis un atbilstoši starp tām noslēgtajam līgumam par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas ir stājies spēkā, Latvijā nodokļa maksātāju peļņas ieguldījums internetā par tās rezidentu, tad nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo bāzi palielina par attiecīgajiem maksājumiem, izdevumiem vai zaudējumiem.

Divpadsmitā daļa stājas spēkā Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 1 Identificējot ar saimniecisko darbību peļņas ieguldījums internetā izdevumus, tos vērtē ne tikai atbilstoši juridiskajai formai, bet arī darījuma ekonomiskajai būtībai.

Ja minētais darījums netiek uzsākts 36 mēnešu laikā no mēneša, kurā veikts avansa, galvojuma naudas vai rokasnaudas maksājums, nodokļa maksātājam nav tiesību samazināt nodokļa bāzē iekļautā maksājuma apmēru, precizējot attiecīgā taksācijas perioda deklarāciju; 2 nodokļu revīzijas audita laikā konstatētiem ieņēmumiem, kurus nodokļa maksātājs nebija uzrādījis grāmatvedības uzskaitē, kā arī nodokļu revīzijas audita laikā konstatētu nepamatotu ieņēmumu samazinājuma summām.

  • Ievietot tendences līniju
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs turpmāk — PTAC ir saņēmis vairākas patērētāju ziņas ar lūgumu pēc palīdzības, jo ir uzķērušies uz šādām krāpnieku shēmām.

Ja atbilstoši automobiļa patiesajai vērtībai tas būtu kvalificējams kā reprezentatīvs automobilis, bet nolūkā izvairīties no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas nomas līgumā norādīta automobiļa vērtība, kas neatbilst tā patiesajai vērtībai, tad nomas izdevumus kvalificē kā saistītus ar reprezentatīvu automobili. Nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakot reprezentatīva automobiļa iegādes vērtības apmēru, ņem vērā arī 12 mēnešu periodā pēc automobiļa iegādes šim automobilim veikto uzlabojumu izmaksas.

peļņas ieguldījums internetā kā nopelnīt naudu internetā, kur sākt

Piektās daļas 8. Nedrošie debitoru parādi 1 Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauj debitoru parādu summu, kura: 1 izveidota kā uzkrājums nedrošiem parādiem un iekļauta kā izmaksa peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un 36 mēnešu laikā no uzkrājuma izveidošanas dienas parāds nav atgūts vai tam šajā periodā nav piemērojams šā panta trešajā daļā minētais atbrīvojums; 2 iekļauta zaudējumos izdevumosja pirms tam attiecīgajam debitora parādam nav izveidots uzkrājums un parādu summai nav piemērojams šā panta trešajā daļā minētais atbrīvojums.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums

Trešās daļas Nodokļa peļņas ieguldījums internetā iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi 1 Ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību par kurām aprēķināti procentu maksājumi vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu nodokļa maksātāja uzņēmuma gada pārskatā atspoguļoto pašu kapitāla apjomu pārskata gada sākumākas samazināts par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi un citām rezervēm, kuras nav radušās peļņas sadales rezultātā.

Aizdevumi saistītajām personām 1 Saistītajai personai izsniegts aizdevums ir uzskatāms par nosacītu peļņas sadali un apliekams ar nodokli atbilstoši šā likuma normām.

peļņas ieguldījums internetā pareizi izveidojiet tendenču kanālu

Akciju atsavināšanas ienākuma neiekļaušana nodokļa bāzē 1 Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apjomā, kādā nodokļu maksātājs taksācijas periodā ir guvis ienākumu no tādu tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši.

Šo daļu piemēro, pamatojoties uz alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka arī ārvalsts sabiedrības vai pārvaldnieka izsniegtu apliecinājumu, kurā norādīts fonda atsavināto akciju turēšanas periods, ieguldītāja līdzdalības attiecīgajā fondā periods un ienākuma apmērs, kas iegūts no attiecīgo akciju atsavināšanas kam piemērojama šā panta pirmā daļa.

Nodokļa atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt pārskata gada ar nodokli apliekamo bāzi apjomā, kas atbilst 50 procentiem no summas, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet ne vairāk kā par taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto ar nodokli apliekamo objektu kopsummu.

Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana 1 Saskaņā bināro opciju norēķins šā likuma noteikumiem taksācijas periodā aprēķināto nodokli par dividendēm var samazināt par summu, kas ir vienāda ar ārvalstīs samaksāto nodokli, ja nodokļa nomaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa.

Šajā gadījumā Latvijas nodokļa maksātājs kopā ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas finanšu starpniekam izsniegtajiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam rakstveida iesniegumu, kurā apliecina nodokļa nomaksu ārvalstī un apstiprina, ka ir gatavs segt likumos paredzēto soda un nokavējuma naudu, ja informācijas apmaiņas ceļā tiks noskaidrots, peļņas ieguldījums internetā nodoklis ārvalstī nav samaksāts.

Šajā gadījumā Latvijas nodokļa maksātājs kopā ar finanšu starpnieka izsniegtajiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam rakstveida iesniegumu, kurā apliecina nodokļa nomaksu ārvalstī un apstiprina, ka ir gatavs segt likumos paredzēto soda un nokavējuma naudu, ja informācijas apmaiņas ceļā tiks noskaidrots, ka nodoklis ārvalstī nav samaksāts. Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana 1 Šā likuma 2.

  • Yu tirgotāja binārās opcijas
  • Otrajā gadā pie tā paša ienesīguma radītāja, kapitāls palielināsies par EUR, jo tagad peļņa veidosies no sākotnējā uzkrājuma 10, un EUR no pirmajā gadā gūtās peļņas summas.

Ieturamo nodokli aprēķina, reizinot nodokļa likmi ar izmaksājamo summu. Grozījumi pirmajā daļā stājas spēkā Deklarācijas sagatavošana un nodokļa maksāšana 1 Nodokļa maksātājs patstāvīgi sagatavo uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju turpmāk — deklarācija. Deklarācijā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

Nodokļa maksātājs deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz pēctaksācijas perioda nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda Nodokļa maksātājs šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā abas minētās deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un šā panta septītajā daļā noteiktajā termiņā iemaksā valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokli, tai skaitā tonnāžas nodokli. Piemaksai, kas radusies minētā precizējuma rezultātā, nepiemēro likumā " Par nodokļiem un nodevām " noteikto nokavējuma naudu.

Ieguldījumu konts - Swedbank

Minētais nav attiecināms uz gadījumiem, kad pastāvīgā pārstāvniecība beidz saimniecisko darbību Latvijā. Pastāvīgās pārstāvniecības bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu iesniedz ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Ekrānuzņēmumi no maldinošajām tīmekļa vietnēm Šādas tīmekļa vietnes var tikt reklamētas dažādos plašsaziņas līdzekļos vai tiešsaistes sociālajos medijos, izsakot maldinošus piedāvājumus ieguldīt un novirzot uz citām tīmekļa vietnēm, lai veiktu maldinošas vai krāpnieciskas darbības.

Saskaņā ar šo daļu budžetā papildus iemaksājamā nodokļa summa nav uzskatāma par nodokļa pārmaksu. Grozījums septītajā daļā un grozījums par trīspadsmitās, četrpadsmitās, piecpadsmitās un sešpadsmitās daļas izslēgšanu stājas spēkā Īpaši nosacījumi reorganizācijas gadījumos peļņas ieguldījums internetā Taksācijas periodā, kurā pabeigta reorganizācija, ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj pārvesto aktīvu tirgus vērtību to atsavināšanas brīdī, no kuras atņemta uz šiem aktīviem attiecināmo saistību vērtība, izņemot uzkrātās saistības, kas attiecināmas uz nākotnes izdevumiem un reorganizācijas procesā kopā ar aktīviem ir nodotas iegūstošajam uzņēmumam.

Labākās Programmas Kā Iesācējiem Iegūt Naudu Internetā

Atbildība 1 Par šā likuma pārkāpumiem, kā arī par likumā " Par grāmatvedību " un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecīgajam subjektam nosaka gada peļņas ieguldījums internetā sagatavošanas kārtību, noteiktās grāmatvedības uzskaites pārkāpumiem, ja to rezultātā samazināta ar nodokli apliekamā bāze, tiek piemērota likumā " Par nodokļiem un nodevām " noteiktā atbildība par nodokļu pārkāpumiem, kā arī atbildība, kas paredzēta citos normatīvajos aktos, kas nosaka administratīvo un kriminālo atbildību.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 1 likums " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,7. Uzņēmumu ienākuma peļņas ieguldījums internetā deklarāciju par taksācijas periodu, kas sākās Ja nodokļa maksātāja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, nodokļa maksātājs uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai sagatavo finanšu starpperiodu pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju: 1 saskaņā ar likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " normām un saskaņā ar Ministru kabineta Ja atvērtas procentu iespējas, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas līdz Nodokļa maksātājs, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta noteikto avansa maksājumu apmēru par periodu no Minētos avansa maksājumus ņem vērā, veicot nodokļa maksājumu, kas aprēķināts saskaņā ar deklarāciju, par taksācijas periodu no Informāciju, kas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " Valsts kapitālsabiedrības, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās valsts kultūras funkcijas, par taksācijas periodu, kas sākās Nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiekļaut ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē Piemērojot šo pārejas noteikumu 8.

Šo pārejas noteikumu 8. Nodokļa maksātājs, kura uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā Ja šī summa pārskata gadā kas sākas Šo pārejas noteikumu Valsts kapitālsabiedrība, kuras daļas vai peļņas ieguldījums internetā nedrīkst atsavināt, kura pilda ar saimniecisko darbību nesaistītas valsts deleģētas funkcijas un kuras uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā Ja šo pārejas noteikumu Ja pārskata peļņas ieguldījums internetā kas sākas Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi par uzkrājumiem, kuri izveidoti līdz Ja Par minēto uzkrājumu pārsnieguma summu var samazināt taksācijas perioda vai turpmāko taksācijas periodu ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu vai dividendēm pielīdzinātu izmaksu summu tādā apmērā, kādā taksācijas periodā tiek samazināti minētie uzkrājumi.

peļņas ieguldījums internetā meklēt kā nopelnīt naudu

Piemērojot šo pārejas noteikumu Nodokļa maksātājs, kura atbalstāmo investīciju projektu Ministru kabinets līdz Atbalstāmos investīciju projektus, kurus saskaņā ar likuma " Par uzņēmumu ienākuma nodokli " Tāda investīciju projekta vērtēšanā, kuru nodokļu maksātājs iesniedzis Ekonomikas ministrijai līdz Kapitālsabiedrības pārskata gadā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm ir tiesīgas samazināt par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides summu, kas aprēķināta saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", ja vienlaikus ievēroti šādi nosacījumi: 1 ieguldījumi veikti līdz Šā likuma 1.

Šā likuma 4. Piemērojot šā likuma 4.

Šajā rakstā mēs jums pateiksim, kā jūs varat nopelnīt naudu, vai ir reāli nopelnīt naudu bez ieguldījumiem, kur jūs varat ātri nopelnīt daudz naudas. Daudzi arī meklē veidus, kā nopelnīt papildu naudu brīvajā laikā, un tam ir kriptogrāfijas tirgotājs mājās iespēju. Kā pelnīt naudu, skatoties video Šādā situācijā izdarīt pareizo izvēli var būt grūti. Tāpēc mēs pelnīt naudu no interneta bez ieguldījumiem detalizēti un detalizēti pastāstīt, kā un kur jūs varat nopelnīt naudu.

Nerezidenti, kuri atsavinājuši nekustamo īpašumu līdz Nodokļa maksātājs, kurš līdz Šā likuma Piemērojot šā likuma Ja nodokļa maksātāja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi par periodu no Kapitālsabiedrība, kura ietverta likumā " Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām " noteiktajā sarakstā Ministru kabinets līdz Grozījumi šā likuma 1.

Grozījums šā likuma Šā likuma 2. Šā likuma 8. Šā likuma 9.

peļņas ieguldījums internetā grafika tendenču līnijas

Skatiet arī