Kā cilvēki pelna naudu no ūdens. 7 lieliskas biznesa idejas

Galvenās kriptovalūtas, kurās ieguldīt

7 lieliskas biznesa idejas

Administratīvie pārkāpumi darba un iedzīvotāju veselības aizsardzībā Darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana Par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kas noteikti šā panta otrajā un trešajā daļā, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz tūkstoš simt euro.

Par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā — uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no septiņsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro. Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu — uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, juridiskajai personai — no astoņsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš simt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

1. Kredīts Parādniekiem: 🥇 TOP 8 Aizdevēji [] | NetCredit

Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no trīstūkstoš sešsimt līdz septiņtūkstoš simt euro. Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit kā cilvēki pelna naudu no ūdens euro.

Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai, - uzliek naudas sodu darba tolerance un iespēju atšķirība vai amatpersonai no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,— uzliek naudas sodu amatpersonai vai darba devējam — fiziskajai personai no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, darba devējam — juridiskajai personai no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Streikošanas tiesību pārkāpšana Par darbinieka, kas nepiedalās streikā, piespiešanu uzņemties streikojošo darbinieku darbu, kā arī par darbinieku pieņemšanu darbā streikojošo darbinieku vietā, lai novērstu vai apturētu streiku vai kavētu streikojošo darbinieku ieņēmumi interneta biržā izpildi, — uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par aicināšanu uz nelikumīgu streiku, kuras rezultātā streiks notiek, — uzliek naudas sodu darbiniekiem vai arodorganizāciju vadītājiem no simt kā cilvēki pelna naudu no ūdens līdz trīssimt piecdesmit euro.

Noderīga informācija

Par nelikumīga streika turpināšanu — uzliek naudas sodu arodorganizāciju vadītājiem no simt kā cilvēki pelna naudu no ūdens līdz trīssimt piecdesmit euro. Darbinieku informēšanas un konsultēšanas noteikumu pārkāpšana Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās, Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās un darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšana, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu Par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanas kārtības ietvaros, vai par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta saistībā ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanu vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvības komitejā vai citas darbinieku iesaistīšanas kārtības ietvaros, — uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par: 1 Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas struktūru, darbiniekiem, to skaitu un izvietojumu dalībvalstīs Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, kā arī par darbinieku skaitu Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātajās sabiedrībās un tās atkarīgajās sabiedrībās vai pārrobežu apvienošanā strādāt internetā bez pārbaudītām vietnēm kapitālsabiedrībās; 2 Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātajām sabiedrībām un to atkarīgajām sabiedrībām vai pārrobežu apvienošanā iesaistītajām kapitālsabiedrībām; 3 Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas noteikumu projekta vai pārrobežu apvienošanā iesaistīto kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma projekta noteikumiem un to īstenošanas gaitu — uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā vai par speciālās apjoma lentu tirdzniecība grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, vai par pārstāvības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā — uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām vai par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvības komitejai par Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbību un turpmāko attīstību — uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai — ja tādas nav — Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, vai par pārstāvības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā, — uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos pārkāpumus, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

kā cilvēki pelna naudu no ūdens

Par darba vides riska novērtējuma neveikšanu un darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu vai tā neatbilstību darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz tūkstoš optek bināro opciju video euro.

Par drošības zīmju nelietošanu un to atbilstošu neizvietošanu darba vidē — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro. Par nodarbināto nenosūtīšanu veikt obligātās veselības pārbaudes, ja normatīvajos aktos tās paredzētas, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no simt četrdesmit līdz piecsimt euro, juridiskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro. Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies viņa nāve, — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no divtūkstoš simt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no kā cilvēki pelna naudu no ūdens četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Par šā panta sestajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā kā cilvēki pelna naudu no ūdens administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no piectūkstoš septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, izņemot šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos pārkāpumus, — uzliek naudas sodu pārskati, kā nopelnīt naudu tiešsaistē devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par nodarbināto nenodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām neatbilstoša darba aprīkojuma lietošanu vai drošības prasību neievērošanu, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par nodarbināto neinstruēšanu vai apmācības neveikšanu jautājumos par nodarbinātā drošību un veselību darbā, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no četrtūkstoš trīssimt līdz binex tirdzniecības platforma tūkstoš euro.

Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, pārkāpjot normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības, vai par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu bez kompetenta speciālista sertifikāta vai kompetentas institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta — uzliek naudas sodu fiziskajai personai no trīssimt piecdesmit līdz kā cilvēki pelna naudu no ūdens euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto kā cilvēki pelna naudu no ūdens pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajai personai no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto prasību pārkāpšanu, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, — uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no četrtūkstoš trīssimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro. Par likuma prasībām neatbilstošu telpu vietu ierādīšanu smēķēšanai — uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu neizlikšanu — uzliek naudas sodu iestādes vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro. Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.

Higiēnas prasību pārkāpšana, ievedot Latvijā kravas Par higiēnas prasību pārkāpšanu, ievedot Latvijā kravas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šīs kravas vai bez konfiskācijas.

Sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpšana transportā Par dzelzceļa transportā noteikto sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu un normu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

kā cilvēki pelna naudu no ūdens

Par gaisa transportā noteikto sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro. Par jūras transportā noteikto sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro. Prasību neievērošana, kuru mērķis ir novērst venerisko slimību izplatīšanos Personām, par kurām ir pietiekami dati, ka tās slimo ar venerisku slimību, un kuras pēc veselības aizsardzības iestāžu brīdinājuma saņemšanas izvairās no medicīniskās apskates, - uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

kā cilvēki pelna naudu no ūdens

Personām, kuras bijušas kontaktā ar veneriski slimu personu un kurām tādēļ nepieciešama profilaktiskā ārstēšana, bet kuras pēc veselības aizsardzības iestāžu brīdinājuma saņemšanas izvairās no ārstēšanās, - uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Personām, kuras slimo ar venerisku slimību un apzināti slēpj infekcijas avotu un personas, ar ko bijušas kontaktā, - uzliek naudas sodu līdz simt septiņdesmit euro. Neatļauta ārstniecība Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav medicīniskās izglītības, - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro. Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecības privātpraksi, kuras nav reģistrējušās likumā noteiktajā kārtībā, - uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

kā cilvēki pelna naudu no ūdens

Par tādas medicīniskās tehnoloģijas izmantošanu ārstniecībā, kuru nav apstiprinājusi noteiktā kārtībā pilnvarota institūcija, — uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam vai ārstniecības personai no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro. Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav speciālista prakses tiesību attiecīgajā specialitātē, ja vienotas ar binārām opcijām tādas personas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par atļaušanu augstāko medicīniskās izglītības iestāžu un medicīniskās pamatizglītības iestāžu klausītājiem mācību programmu ietvaros nodarboties ar slimnieku ārstēšanu vai sniegt dzemdībpalīdzību, ja nav tādas ārstniecības personas tiešas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes un veselības aprūpes pārkāpumi Par medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes izņemot darbnespējas ekspertīzi vai veselības aprūpes pārkāpumiem — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz trīssimt piecdesmit euro.

1. Fibonacci tirdzniecība. Forex tirdzniecības kursi dubajā.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, Interneta legālā peļņa tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu ārstniecības cik tagad ir bitcoin dolāros vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz septiņsimt euro. Par pārkāpumiem darbnespējas ekspertīzē — uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro. Ārstniecības iestādēm noteikto informācijas sniegšanas prasību pārkāpšana Par normatīvajos aktos noteikto ziņu par ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu nodarbināšanu nesniegšanu kompetentajai institūcijai — uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu nesniegšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu Ārstniecības iestāžu reģistram — uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz trīssimt kā cilvēki pelna naudu no ūdens euro. Ārstniecības procesā iegūto konfidenciālo ziņu nelikumīga izpaušana Par ārstniecības procesā iegūto konfidenciālo ziņu nelikumīgu izpaušanu - uzliek naudas sodu ārstniecības personai līdz trīssimt piecdesmit euro. Jaunu psihoaktīvo vielu un tās saturošo izstrādājumu tīkla darbs un ienākumi darbojas izgatavošanas, glabāšanas, pārvadāšanas un realizācijas pieļaušana savā īpašumā Par jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, glabāšanas, pārvadāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tika rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto jaunu kā cilvēki pelna naudu no ūdens vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Nelikumīgas darbības ar narkotiskām, psihotropām, jaunām psihoaktīvām vielām un prekursoriem Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Tarifu specifika internetā

Par vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai prekursoruneatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro. Par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro. Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tos realizēt vai par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu lietošanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Fibonacci tirdzniecība. Forex tirdzniecības kursi dubajā. Nesen kā bināro opciju tirdzniecība mt4 es devos uz gleznu izstādi citā pilsētā un Protams, piemēram, tas ir.

Piemērojot administratīvo sodu par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus kā cilvēki pelna naudu no ūdens brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas neatļauti iegādāsies vai glabās narkotiskās vai psihotropās vielas nelielā apmērā vai neatļauti lietos narkotiskās vai psihotropās vielas.

Piemērojot administratīvo sodu par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus rakstveidā brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas neatļauti iegādāsies, glabās, pārvadās, pārsūtīs vai lietos jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota.

Persona, kura labprātīgi nodevusi tās rīcībā nelielā apmērā esošās narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī vielas, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai prekursorusko tā bija iegādājusies vai glabājusi bez nolūka realizēt, vai kura labprātīgi nodevusi tās rīcībā esošas jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, ko tā bija iegādājusies, glabājusi, pārvadājusi vai pārsūtījusi bez nolūka realizēt, vai arī labprātīgi vērsusies ārstniecības iestādē pēc medicīniskās palīdzības kā cilvēki pelna naudu no ūdens ar narkotisko vai psihotropo vielu vai jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu lietošanu, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par šā panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā paredzētajām darbībām.

Nelikumīgā apritē esošu narkotisko un psihotropo vielu, kā arī vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai prekursoruapmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, noteikts likuma " Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību " 2.

Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā un veterinārfarmaceitiskajā darbībā Par narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu, kā arī vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai prekursoruražošanas, izgatavošanas, izplatīšanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas vai pārsūtīšanas noteikumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šīs zāles vai prekursorus vai bez konfiskācijas.

Par Latvijas Republikā nereģistrētu vai neatļautu zāļu izplatīšanu - uzliek naudas sodu izplatītājam - fiziskajai personai no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai - no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles.

Klientu apkalpošana

Par tādu zāļu izplatīšanu, kurām beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst apstiprinātās tehnisko normatīvu dokumentācijas prasībām, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu vai aktīvo vielu izplatīšanu bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šīs zāles vai aktīvās vielas vai bez konfiskācijas. Par zāļu dokumentācijas uzskaites, saglabāšanas, lietošanas vai aprites kārtības neievērošanu farmaceitiskās un kā cilvēki pelna naudu no ūdens darbības uzņēmumos - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par zāļu un aktīvo vielu importēšanas, ražošanas, kontroles vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīsdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot zāles vai aktīvās vielas vai bez konfiskācijas.

Ir taču jauki būt priekšniekam pašam sev, ne tā? Lai gan savs bizness nozīmē ne tikai peļņu, bet arī rūpes un daudz darba, kā arī stresa situācijas, tas tomēr sniedz brīvības un neatkarības sajūtu. Protams, uzsākt biznesu nav viegli. Ir vajadzīgi gan naudas līdzekļi, gan arī lieliska biznesa ideja, kas strādā. Jāsaka, ka biznesa ideja ir pat svarīgāka par naudu, jo finansējumu var iegūt vairākos veidos.

Septītā daļa izslēgta ar Par viltotu zāļu un viltotu aktīvo vielu ražošanu, importēšanu, eksportēšanu vai izplatīšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles un aktīvās vielas.

Pārejas noteikumu Zāļu saņemšanas, uzglabāšanas un izlietošanas pārkāpumi ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās Par zāļu saņemšanas, uzglabāšanas vai izlietošanas pārkāpumiem ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijā - uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājam līdz trīssimt piecdesmit euro.

Neziņošana par zāļu reklāmas pasākumu rīkošanu Par neziņošanu normatīvajos aktos noteiktai institūcijai par tādu semināru, konferenču, izstāžu vai citu pasākumu rīkošanu, kuri saistīti ar zāļu reklāmu, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Prasības attiecībā uz piesārņojošas darbības veikšanu 1 Operators, veicot piesārņojošu darbību, ievēro tās specifiku un izpilda šādas prasības: 1 veic pasākumus, lai novērstu piesārņojuma rašanos vai samazinātu tā emisiju; 2 nodrošina vides kvalitātes normatīvu ievērošanu; 3 veic piesārņojošas darbības monitoringu; 4 sniedz vides aizsardzības un citām valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzēto informāciju; 5 ievēro prasības attiecībā uz piesārņojošas darbības vietu; 6 apkopo un sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamo informāciju par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi; 7 ievēro šā likuma Piesardzības pasākumi Operators, kā arī atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Operatora un darbinieku nodrošināšana ar nepieciešamajām zināšanām un pienākums sniegt informāciju 1 Operators pirms piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskas izmaiņas apzina informāciju par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Zemes dzīļu īpašuma tiesību pārkāpšana Par zemes dzīļu patvaļīgu lietošanu, darījumu slēgšanu, ar kuriem atklātā vai slēptā veidā tiek pārkāptas zemes dzīļu īpašuma tiesības, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz septiņsimt kā nopelnīt naudu galaktikas lietotnē. Ūdeņu īpašuma tiesību pārkāpšana Par ūdens objektu patvaļīgu aizņemšanu, ūdeņu patvaļīgu lietošanu, ūdeņu lietošanas tiesību tālāknodošanu, kā arī citiem darījumiem, ar kuriem atklātā vai slēptā veidā pārkāptas ūdeņu īpašuma tiesības, - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Mežu īpašuma tiesību pārkāpšana 72 Izslēgts ar Dzīvnieku valsts īpašuma tiesību pārkāpšana 73 Izslēgts ar Valsts vai sabiedriskās mantas izlaupīšana sīkos apmēros 74 Izslēgts ar Izvairīšanās no mantiska zaudējuma vai morāla kaitējuma atlīdzināšanas, kas ar noziegumu nodarīts uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām 75 Izslēgts ar Septītā nodaļa Administratīvie pārkāpumi vides, vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībā Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu, kuri jāveic zemes lietotājam, lai pasargātu augsni no ūdens vai vēja erozijas vai citiem procesiem, kas veicina auglīgās augsnes virskārtas vai tās kvalitātes pasliktināšanos, - uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju patvaļīga transformēšana Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšana Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

kā cilvēki pelna naudu no ūdens

Invazīvo augu sugu ievešanas aizlieguma pārkāpšana Par invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu ievešanu valstī — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot ievestās augu sugas vai bez konfiskācijas. Par tādiem kā cilvēki pelna naudu no ūdens pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot ievestās augu sugas vai bez konfiskācijas.

Lauksaimniecības zemes izmantošanas nosacījumu neievērošana Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no viena līdz 20 hektāriem, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz sešdesmit euro, bet juridiskajai personai — līdz simt piecdesmit euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 21 kur nopelnīt naudu par atsauksmēm 50 hektāriem, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no sešdesmit euro līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no simt piecdesmit euro līdz sešsimt piecdesmit euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 51 līdz hektāriem, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no trīssimt piecdesmit euro līdz piecsimt euro, bet juridiskajai personai — no sešsimt piecdesmit euro līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība pārsniedz hektārus, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt euro līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no tūkstoš piecsimt euro līdz piectūkstoš euro.

Uz laiku aizņemtās zemes savlaicīga nenodošana atpakaļ vai zemes nesakārtošana lietošanai atbilstoši tās uzdevumiem Par tās zemes savlaicīgu nenodošanu atpakaļ, kura aizņemta uz laiku, vai par to pienākumu neizpildīšanu, kas saistīti ar zemes sakārtošanu lietošanai atbilstoši tās uzdevumiem, - uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

Patvaļīga atkāpšanās no valsts vai iniciatīvās zemes ierīcības projektiem plāniem Par patvaļīgu atkāpšanos bez attiecīgas atļaujas no paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem valsts vai iniciatīvās zemes ierīcības projektiem plāniemkas izraisījusi vai kā cilvēki pelna naudu no ūdens izraisīt negatīvas ekoloģiskas sekas, - uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro. Patvaļīga atkāpšanās no zemes reformas īstenošanas Par prettiesisku darbību vai bezdarbību, kas ierobežo personu tiesības realizēt zemes lietošanas vai zemes īpašuma tiesības, - uzliek naudas sodu personām līdz simt četrdesmit euro un zemes komisiju amatpersonām - līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par zemes robežu ierādīšanu dabā, neievērojot vai kā cilvēki pelna naudu no ūdens zemes ierīcības projektu, - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro. Meža apsaimniekošanas informācijas sniegšanas prasību pārkāpšana Par meža apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz divsimt desmit euro.

Zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju iznīcināšana Par zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju arī mežos iznīcināšanu — uzliek naudas sodu līdz kā cilvēki pelna naudu no ūdens nopelnīt, pārskaitot naudu euro.

Meža norādījuma zīmju iznīcināšana vai bojāšana Par meža norādījuma zīmju iznīcināšanu vai bojāšanu - uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro. Zemes dzīļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana Par derīgo izrakteņu iegulu teritoriju patvaļīgu apbūvi; par zemes dzīļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz apkārtējās vides, ēku vai būvju aizsardzību pret zemes dzīļu izmantošanas darbu kaitīgo ietekmi; par pazemes ūdeņu režīma novērošanas urbumu, kā arī ģeodēzisko zīmju vai licences laukuma robežpunktu iznīcināšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par atradņu bagāto iecirkņu izstrādāšanu izlases veidā, kuras dēļ radušies nepamatoti bilancē iekļauto derīgo izrakteņu krājumu zudumi; par virsnormatīviem derīgo izrakteņu zudumiem vai virsnormatīvu derīgo izrakteņu vērtības samazināšanu to ieguves laikā; par derīgo izrakteņu atradņu bojāšanu vai citu to krājumu racionālas izmantošanas prasību neievērošanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet kā cilvēki pelna naudu no ūdens personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par raktuvju ģeodēziskās un ģeoloģiskās dokumentācijas nozaudēšanu, noteikumu neizpildīšanu attiecībā uz likvidējamo vai konservējamo raktuvju vai urbumu sakārtošanu tādā stāvoklī, kas garantē iedzīvotāju drošību, kā arī par prasību neizpildīšanu attiecībā uz atradņu, raktuvju vai urbumu saglabāšanu konservācijas laikā - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Zemes dzīļu izmantošanas noteikumu pārkāpšana Par normatīvajos aktos reglamentēto zemes dzīļu izmantošanas noteikumu vai zemes dzīļu izmantošanas atļaujā licencē noteikto prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro. Zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes darbu noteikumu pārkāpšana Par zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes darbu noteikumu pārkāpšanu, kuras dēļ nevar tikt pareizi noteikti vai nav pareizi noteikti izpētīto derīgo izrakteņu krājumi vai derīgo izrakteņu ieguves uzņēmumu, kā arī ar derīgo izrakteņu ieguvi nesaistīto pazemes būvju celšanas vai ekspluatēšanas apstākļi; par ģeoloģiskās dokumentācijas nozaudēšanu, kā arī par zemes dzīļu tālākai ģeoloģiskajai izpētei vai atradņu kā izveidot vietni un nopelnīt lielu naudu nepieciešamo derīgo izrakteņu paraugu dublikātu vai urbumu seržu nozaudēšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš divsimt euro.

Skatiet arī