Derību iespējas

Vecā Derība, cik tā šodien kristietim ir aktuāla? |

Vecā Derība: semināra skolotāja rokasgrāmata Ik dienu studējot tās lappuses, studenti gūs dziļāku izpratni par praviešiem, derībām un priekšrakstiem, par Israēla tautas izklīdināšanu un sapulcināšanu, kā arī par citām Jēzus Kristus evaņģēlija mācībām un principiem. Ieteikumi nodarbības pasniegšanai Ieaiciniet Garu ar efektīvu svētbrīžu starpniecību Neliela svētbrīža noturēšana nodarbības sākumā var palīdzēt skolotājiem un studentiem sajust Garu un sagatavoties mācībām.

derību iespējas kur vienā dienā nopelnīt daudz naudas

Svētbrīdī parasti tiek ietverta garīgā dziesma skat. Visefektīvākie svētbrīži tiks noturēti tad, ja studenti dalīsies savā liecībā, sajūtās un atziņās no personīgajām Derību iespējas Rakstu studijām. Padomājiet, kā jūs varētu organizēt svētbrīžus tā, lai visa mācību gada laikā tajos tiktu dota iespēja piedalīties visiem studentiem. Vecā Derība liecina par Jēzu Kristu Evaņģēlija mākslas darbu grāmatā ir ietverti attēli, kuros ir atainoti dažādi Vecās Derības stāsti.

Jūs varētu izlikt šos attēlus apskatei visa mācību gada laikā, pasniedzot ar tiem saistītās nodarbības.

Ieteikumi nodarbības pasniegšanai

Pirms nodarbības izlieciet uz tāfeles vairākus Vecās Derības stāstu attēlus, izvietojot tos aplī skat. Evaņģēlija mākslas darbu grāmatas Šo attēlu centrā izvietojiet Jēzus Kristus attēlu, pierakstot zem tā to, ko ir teicis prezidents Merions G. Romnijs — no Augstākā prezidija. Sāciet nodarbību, pavaicājot, vai studenti atpazīst kādu no stāstiem, kuri ir atainoti uz tāfeles izliktajos attēlos. Aiciniet, lai viņi paskaidro, kas tiem ir zināms par viņu atpazītajiem stāstiem.

Lasītākie ieraksti

Derību iespējas daži no studentiem būs dalījušies savos komentāros, savelciet bultiņas no katra aplī izvietotā attēla, lai tās norādītu uz centrālo Kristus attēlu un iepriekš minēto apgalvojumu. Aiciniet, lai kāds no studentiem nolasa minēto apgalvojumu.

Kādēļ, jūsuprāt, uzsākot Vecās Derības studijas, derību iespējas būtu lietderīgi zināt, ka šī Svēto Rakstu grāmata liecina par Jēzu Kristu?

Vai mēs zinām, kas mums ir dots? Kerola M. Stīvensa Pirmā padomniece Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā Priesterības priekšraksti un derības paver iespēju iegūt Dieva apsolīto svētību pilnību, kas iespējama, pateicoties Glābēja veiktajai Izpirkšanai. Ikviens ir Debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādējādi katrs ir apveltīts ar dievišķu dabu un sūtību. Mums ir nepieciešama kristīšanās.

Norādiet, ka, lai gan Vecā Derība šķietami pievēršas tādām tēmām kā derības, pravieši, grēku nožēlošana, Mozus likums un baušļi, to caurvij vienota tēma par Jēzu Kristu.

Uzrakstiet uz tāfeles šo patieso principu: Ja mēs mācīsimies saprast to, kā Vecā Derība liecina par Jēzu Kristu, mūsu ticība Jēzum Kristum stiprināsies. Aiciniet, lai divi studenti nolasa pārējiem Mosijas un Mozus gr. Aiciniet, lai pārējie seko līdzi, pievēršot uzmanību tam, kā Tas Kungs centās palīdzēt Saviem ļaudīm mācīties par Jēzu Kristu Vecās Derības laikos. Kad studenti būs dalījušies uzietajā, paskaidrojiet, ka šī gada Vecās Derības studiju laikā viņi mācīsies izprast to, kas caur Vecajā Derībā ietvertajiem pravietojumiem, notikumiem un simboliem tiek mācīts par Jēzu Kristu.

Derību iespējas palīdzētu studentiem saprast, kā Vecajā Derībā caur simboliem tiek liecināts par Jēzu Kristu, parādiet tiem jēra attēlu.

Vecā Derība, cik tā šodien kristietim ir aktuāla?

Paskaidrojiet, ka viens no pirmajiem baušļiem, kas tika dots Ādamam un Ievai, bija par viņu ganāmpulku pirmdzimto avju tēviņu upurēšanu, pienesot tos kā upuri Tam Kungam Mozus gr. Mozus Viņiem šie dzīvnieki bija jānokauj un pēc tam jāuzliek uz altāra, lai sadedzinātu. Aiciniet, lai kāds no studentiem nolasa pārējiem Mozus gr. Kādēļ, saskaņā ar eņģeļa teikto, Tas Kungs pavēlēja Ādamam pienest upurus? Paskaidrojiet, ka 3.

Vecā Derība, cik tā šodien kristietim ir aktuāla? Šodien derību iespējas konfesijām un kristiešu grupām ir atšķirīgs skatījums uz Bībeles vietu ikdienā, tomēr Bībelei ir gana svara katrā no tām. Pie vienas no niansēm Rakstu vērtējumā, jo ierobežotā laikā un telpā vairāk par vienu nevar apskatīt, pieder arī gana atšķirīgs vērtējums starp abām Bībeles pamat daļām — Veco un Jauno Derību. Par to liecina kaut tas vien, ka kristīgā vidē praktiski nekad netiks piedāvāta vai nebūs pieejama atsevišķi publicēta Vecā Derība, kamēr atsevišķi izdotas Jaunās Derības vai Jaunās Derības komplektā ar kādām Vecās Derības daļām, īpaši — Psalmiem ir visumā izplatīta kristiešu Svēto Rakstu grāmata. Lai gan neviens nopietns kristietis neuzņemsies noraidīt Veco Derību kā tādu, bet ir iemesli, kāpēc Vecā Derība ir mazāk populāra, ja tā var sacīt.

Mozus grāmatā mēs varam iegūt papildus informāciju par konkrētiem dzīvnieku upurēšanas aspektiem. Šie aspekti tika atklāti, lai mācītu ļaudīm par Jēzu Kristu un Viņa īstenoto Izpirkšanu.

Aiciniet, lai kāds no studentiem nolasa pārējiem 3.

Microsoft Power Automate veidne

Mozus —4. Lūdziet, lai pārējie pievērš uzmanību upurējamā dzīvnieka aprakstā izmantotajiem vārdiem un frāzēm, kas raksturo Glābēju un Viņa īstenoto Izpirkšanu.

  • Apmaksāti ienākumi no interneta
  • Satoshi uz dolāriem
  • Kā nopelnīt daudz naudas iesācējam
  • Aizvērt Vēl nav viesu sniegtā vērtējuma

Lūdziet, lai studenti dalītos uzietajā. Bez trūkumiem un nepilnībām.

Vai mēs zinām, kas mums ir dots?

Kā tas simbolizē Jēzu Kristu? Norādiet, ka 3.

derību iespējas nav noguldījumu binārajās opcijās

Mozus grāmatā aprakstītā upurēšana un upuru pienešana bija daļa no likuma, kas tika dēvēts par Mozus likumu. Aiciniet, lai kāds no studentiem nolasa pārējiem 2.

Verificēt sertifikātus Šajā tīmekļvietnē Jūs varat apskatīt savus digitālos Covid sertifikātus, kas ir izveidoti Latvijas Republikā.

Nefija Aiciniet, lai pārējie pievērš uzmanību tam, kāds, saskaņā ar Nefija teikto, bija Mozus likuma nolūks. Ko nozīmē vārds norāda?

derību iespējas cik daudz naudas nopelna vietne

Simbolizē jeb ataino. Vecajā Derībā Jēzus Kristus tiek dēvēts par Jehovu. Pierakstiet uz tāfeles turpmāk minētos titulus, pavaicājot, vai studenti zina, kam tie tiek piedēvēti: Iesvaidītais, Radītājs, Glābējs. Ja studentiem ir nepieciešama palīdzība, lai atbildētu uz šo jautājumu, paskaidrojiet, ka šie tituli tiek piedēvēti Glābējam, Jēzum Kristum.

Paskaidrojiet, ka, studējot Veco Derību, viņi mācīsies atpazīt dažādus Jēzus Kristus vārdus un titulus.

Bloga sadaļas

Lai palīdzētu studentiem iepazīt dažus no šiem tituliem, uzrakstiet uz tāfeles atsauces uz šādām rakstvietām: ĪjabaPsalmiJesajasJesajasJesajas Aiciniet, lai studenti izvēlas vienu no šīm rakstvietām un klusībā to izlasa, pievēršot uzmanību vārdam vai titulam, kas tajā tiek izmantots, runājot par Jēzu Kristu. Pēc tam lūdziet, derību iespējas studenti pastāsta par uzieto. Pierakstiet viņu uzietos vārdus uz tāfeles. Lūdziet, lai kāds no studentiem nolasa pārējiem 1.

Mozusun aiciniet, lai pārējie pievērš uzmanību šajā pantā izmantotajam Glābēja titulam. Jehova ir vārds, kurā tiek saukts pirmslaicīgais Jēzus Kristus, kurš ir Israēla Dievs. Mudiniet studentus ik dienas studēt Svētos Rakstus Mudiniet, lai studenti ik dienu atvēl kādu laiku personīgajām Vecās Derības studijām. Jūs varat palīdzēt studentiem atskaitīties par savām ikdienas studijām, ieviešot atbilstošu atskaites sistēmu skat.

Skatiet arī