Alternatīva ātrai peļņai, sākot uzņēmējdarbību

alternatīva ātrai peļņai, sākot uzņēmējdarbību

Mūsu uzdevums — vairot uzņēmēju skaitu Eiropā Jauni pamati: uzņēmējdarbības mācību izplatīšana un kvalitātes uzlabošana Labāka piekļuve finansējumam Atbalsts jauniem uzņēmumiem būtiskos to darbības posmos un to attīstības sekmēšana Jaunu uzņēmējdarbības iespēju attīstīšana digitālajā laikmetā Vienkāršāka uzņēmumu nodošana Neveiksmes pārvēršana veiksmē: otrā iespēja godprātīgiem bankrotējušiem uzņēmējiem.

Regulatīvais slogs: skaidrāki un vienkāršāki noteikumi Jauna izpratne: uzņēmējs kā priekšzīmes rādītājs Jauni apvāršņi: sieviešu, vecāka gadagājuma iedzīvotāju, migrantu, bezdarbnieku un alternatīva ātrai peļņai sasniegšana 22 4.

Vecāka gadagājuma iedzīvotāji Migrējušie uzņēmēji Bezdarbnieki, jo īpaši jaunieši Komisijas galvenās darbības Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā Pirms pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes Eiropas ekonomika saskārās ar strukturālām problēmām saistībā ar konkurenci un izaugsmi un uzņēmējdarbības šķēršļiem. Daudzas šīs problēmas pastāv joprojām, taču krīze arī ir bijusi lielu pārmaiņu un restrukturizācijas dzinulis.

kā pareizi izvēlēties bināro opciju laiku nopelnīt naudu pulkstenī

Pasaules ekonomika pēdējā desmitgadē arī ir mainījusies. Strauji augošais pieprasījums un ražošana globālajos tirgos ir radījuši spiedienu uz resursu un enerģijas apgādi, izraisot izmaiņas Eiropas uzņēmumu izmaksu struktūrās, jo daudzi sākot uzņēmējdarbību tiem ir atkarīgi no šo resursu importa. Saistībā ar šo stratēģijā "Eiropa " noteica turpmākās izaugsmes un konkurētspējas pamatus, paredzot to gudru, ilgtspējīgu un integrējošu, kas meklētu risinājumus mūsu galvenajām sociālajam problēmām.

Alternatīva ātrai peļņai pagātnes kļūmes un virzīt ES pretī ilgtspējīgākai attīstībai nākotnē ir dalībvalstu un ES iestāžu kopīgs pienākums. Atzīstot, ka valstu tautsaimniecības ir savstarpēji cieši saistītas, ES patlaban pārveido ekonomikas pārvaldību, lai sniegtu labākus alternatīva ātrai peļņai risinājumus pašreizējām un turpmākām grūtībām. Lai Eiropā atsāktos izaugsme un nodarbinātības līmenis būtu augstāks, tai nepieciešams vairāk uzņēmēju.

Korporatīvo pakalpojumu arhīvs - Lapa 4 no 10 - Dixcart

Kā papildinājums Tas balstās uz trim pīlāriem: uzņēmējdarbības izglītības un mācību attīstība, pareizas uzņēmējdarbības vides izveidošana, priekšzīmes rādītāji un konkrētu grupu sasniegšana.

Mūsu uzdevums — vairot uzņēmēju skaitu Eiropā Uzņēmējdarbība ir spēcīgs ekonomikas izaugsmes virzītājspēks, un tā nodrošina jaunas darbavietas[1]: tā rada jaunus uzņēmumus un darbavietas, atver jaunus tirgus, kā arī veicina jaunas prasmes un spējas. Piemēram, rūpniecības jomā tādēļ jo īpaši svarīgi ir ātri attīstīt Komisijas atjauninātajā paziņojumā par rūpniecības politiku noteiktās sešas prioritārās izaugsmes jomas[2].

Uzņēmējdarbība sekmē tautsaimniecību konkurētspēju un novatorismu un alternatīva ātrai peļņai ir ļoti svarīga, lai sasniegtu mērķus vairākās Eiropas nozaru politikas jomās[3]. Jaunu ideju komercializēšana uzlabo produktivitāti un rada labklājību.

  • Kur tirgot iespējas biržā
  • И вот сейчас одну из этим способностей я и хочу использовать.

Ja nebūtu jaunu uzņēmumu, kas nodrošinātu darbavietas, vidējā neto nodarbinātības izaugsme būtu negatīva[4]. Jauni uzņēmumi, jo īpaši MVU, ir visnozīmīgākais jaunu darbavietu avots: tie ik gadus Eiropā nodrošina vairāk nekā 4 miljonus jaunu darbavietu[5].

Tomēr šīs atveseļošanās dzinējspēks nav stabils: kopš Turklāt jaundibinātu uzņēmumu attīstība ES ir lēnāka[8] nekā ASV vai jaunietekmes valstīs, un tie daudz retāk ierindojas pasaules lielāko uzņēmumu vidū[9].

Alternatīva ātrai peļņai līmenis un tās būtība ievērojami atšķiras starp dalībvalstīm, un tādēļ arī ir dažādi iemesli, kādēļ Eiropā nav dedzīgas vēlmes sākt karjeru uzņēmējdarbībā. Dažās dalībvalstīs, kurās uzņēmējdarbības līmenis ir augsts, atbalsts jaunu un mazu uzņēmumu izaugsmei ir mazāk sekmīgs kā citās. Kopumā Eiropā topošie uzņēmēji atrodas sarežģītā situācijā: izglītība nepiedāvā pareizo pamatu karjerai uzņēmējdarbībā, piekļuve kredītiem un tirgiem ir apgrūtināta, uzņēmumu nodošana ir sarežģīta, pastāv bailes no soda sankcijām neveiksmes gadījumā, un administratīvās procedūras ir apgrūtinošas.

Nesen publicētajā Gada izaugsmes pētījumā Turklāt MVU paredzētie atbalsta pasākumi joprojām nav līdzsvaroti, jo ievērojams skaits ES dalībvalstu, izstrādājot alternatīva ātrai peļņai aktus, joprojām neņem vērā mazo uzņēmumu, jo īpaši mikrouzņēmumu[10], raksturiezīmes vai arī neveicina otras iespējas došanu godprātīgiem bankrotējušiem uzņēmējiem[11].

Ne tikai vide ir sarežģīta, bet turklāt valda arī izplatīta izpratne, ka uzņēmēju centieni nav atzīšanas vai atalgojuma vērti un par veiksmīgu uzņēmējdarbību nav jāpriecājas kā par priekšzīmi, kas rada darbavietas un nodrošina ienākumus. Lai uzņēmējdarbība kļūtu par mūsu ekonomikas izaugsmes dzinējspēku, Eiropā ir būtiski un tālejoši jāmaina šī izpratne. Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas krīzi un jauno ekonomikas pārvaldības mehānismu, šajā paziņojumā sīkāk izklāstītas un akcentētas darbības jomās, kurās Komisijas pārskatā par Mazās uzņēmējdarbības aktu[12] konstatēta nepieciešamība pēc turpmākiem uzlabojumiem valsts un Eiropas līmenī.

EUR-Lex - DC - LV

Katrs MVU ir citādāks: tie atšķiras pēc izmēra, darbības jomas un juridiskā statusa, tāpēc politikas veidotājiem ir jāvelta šiem uzņēmumiem atbilstoši pielāgota uzmanība[13].

Šis princips attiecas gan uz brīvo profesiju pārstāvjiem, gan individuālajiem uzņēmumiem, kuri arī dod būtisku ieguldījumu ES ekonomikā[14].

Mums jānodrošina, lai uzņēmēja sākot uzņēmējdarbību eiropiešiem šķistu pievilcīgs.

  • Bonuss par iespējām bez depozīta
  • Tā ir izstrādājusi stratēģijas, lai atbalstītu, nevis kavētu izaugsmi un veicinātu ieguldījumus.

Tas attiecas arī uz sociāliem uzņēmējiem, kuru potenciāls bieži vien netiek pilnīgi novērtēts[15]. Šādi uzņēmēji rada ilgtspējīgas darbavietas un ir parādījuši lielāku izturību krīzes situācijā nekā vispārējā tirdzniecības robotu cena. Pašreizējo situāciju var mainīt tikai tad, ja visas administrācijas Eiropas, valsts un reģionu līmenī rīkosies drosmīgi un koordinēti.

Šis rīcības plāns ir uzmetums, kurā izklāstīta noteikta vienota rīcība, kas īstenojama, lai izvērstu Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, likvidētu pašreizējos šķēršļus un radikāli pārveidotu uzņēmējdarbības kultūru Eiropā. Tas izstrādāts nolūkā atvieglot uzņēmumu dibināšanu un radīt atbalstošāku vidi pašreizējiem uzņēmējiem, lai tie uzplauktu un attīstītos.

Plānā ierosinātas trīs tūlītējas rīcības jomas. Izglītība un mācības uzņēmējdarbības jomā, lai kriptogrāfijas apmaiņas žetoni izaugsmi un uzņēmumu dibināšanu. Pamatnoteikumu nostiprināšana uzņēmējiem, likvidējot pašreizējos strukturālos šķēršļus un atbalstot uzņēmējus būtiskos uzņēmējdarbības darbības posmos. Uzņēmējdarbības kultūras pastiprināšana Eiropā: jaunās uzņēmēju paaudzes audzināšana. Ieguldot izglītībā uzņēmējdarbības jomā, Eiropas ieguldījumus var atgūt vislielākajā mērā.

Neatkarīgi no tā, vai jaunieši pēc skolas dibina uzņēmumus vai sociālos uzņēmumus, viņi, apgūstot uzņēmējdarbības prasmes, pilnveido zināšanas uzņēmējdarbības jomā un izkopj būtiskas prasmes un attieksmi, tostarp radošumu, novatorismu, izturību, grupas darba spējas, izpratni par riskiem, kā arī atbildības sajūtu.

Tāds ir uzņēmēju domāšanas veids; tas palīdz uzņēmējiem pārvērst idejas darbos un būtiski uzlabot piemērotību darba tirgum. Uzņēmējdarbība ir Eiropas pamatprincipu kopumā[17] minētā pamatprasme un rīcība, kura norādīta nesenajā Komisijas paziņojumā sākot uzņēmējdarbību izglītības pārvērtēšanu[18]. Arī Gada izaugsmes pētījumā Vairākas dalībvalstis ir sekmīgi ieviesušas sākot uzņēmējdarbību stratēģijas izglītībai uzņēmējdarbības jomā vai noteikušas uzņēmējdarbības apguvi par obligātu mācības programmas daļu.

opciju tirdzniecības shēmas kur nopelnīt naudu jaunajam gadam

Tomēr ir jādara vairāk. Izglītības procesā ir jāizmanto praktiskas pieredzes mācību modeļi un jādod iespēja tikties ar reāliem uzņēmējiem. Lai klasēs ieviestu efektīvas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes, konkrēti uzņēmējdarbības mācīšanas rezultāti ir jānosaka visiem pedagogiem. Praktisku uzņēmējdarbības pieredzi var gūt arī ārpus izglītības.

Īsa pamācība un realitātes šovs uzņēmējdarbībā

Jaunieši jāmudina izkopt uzņēmējdarbības prasmes, iesaistoties neformālā izglītībā sākot uzņēmējdarbību ikdienējā mācīšanās procesā, piemēram, brīvprātīgo darbā. Arī šādi gūtā pieredze ir jāapstiprina un jāatzīst atbilstoši šajā jomā ierosinātajam Komisijas ieteikumam[20].

Straujais cenu kāpums draud ar ekonomisko pandēmiju, kuru nevar atstāt pašplūsmā, jo elektrība ir jebkuras ekonomikas mugurkauls, savukārt jau šā brīža prognozes liecina, ka inflācijas virsotne tiks sasniegta Pie šiem apstākļiem ir nepieciešams skaidrs lēmumu pieņēmēju rīcības plāns, lai situāciju līdzsvarotu un nepieļautu uzņēmēju un mājsaimniecību bankrotus. Vai politiķi spēj vienlaikus risināt divas nozīmīgas krīzes — veselības un ekonomikas? Arī septembra un oktobra cenu kāpums bija pietiekoši dramatisks — Jau

Veidojot partnerību ar uzņēmumiem, var nodrošināt, ka izglītības un mācību programmas ir piemērotas reālajai pasaulei. Tādas iniciatīvas, kā, piemēram, PIM[21], uzņēmējdarbības forums un nozaru prasmju apvienības[22], bruģē ceļu uzņēmumu iesaistīšanai. Alternatīva ātrai peļņai iestādes alternatīva ātrai peļņai jāmudina vairāk interesēties par uzņēmējdarbību, lai nodrošinātu, ka tās attīsta un uztur uzņēmējdarbības un inovācijas vidi, gan formulējot savas darbības pamatuzdevumu, gan veidojot vadību, gan iesaistot ieinteresētās personas, gan izstrādājot mācību programmas un nosakot mācību rezultātus.

Tā kā uzņēmumi ar augstajām tehnoloģijām un strauju izaugsmi aizvien biežāk ieņem galveno vietu ar uzņēmējdarbību saistītā valstu politikā, augstākās izglītības iestādes kļūst par dalībvalstu un ES inovācijas politikas aktīvu sastāvdaļu. Eiropas Tehnoloģiju institūts ETI ir veicinājis uzņēmējdarbības — kā galvenās inovācijas sekmētājas ES līmenī — nozīmi un palīdz mazināt plaisu starp izglītību un inovācijām nozarei.

No ETI zināšanu un inovācijas kopienām jau šobrīd dibināti vairāki uzņēmumi.

bināro opciju dzinēji alternatīva ātrai peļņai, sākot uzņēmējdarbību

ETI programmas nodrošina, ka studentiem tiek piedāvāta uz izcilību virzīta iesaistīšanās zinātnes jomās, vienlaikus apgūstot uzņēmējdarbību, kā arī nodrošināti uzņēmumu dibināšanas pakalpojumi un mobilitātes shēmas. Partnerības var nodrošināt spēcīgu platformu dažādu nozaru uzņēmējdarbības prasmju izkopšanai, tieši iesaistoties prasmju nodrošināšanā, piemērošanā un atjaunināšanā.

Ir jāveicina augstskolu uzņēmējdarbības ievirze[23]. Šajā saistībā Eiropas Komisija sadarbībā ar ESAO ir izstrādājusi regulējumu universitātēm, kurās ievēro uzņēmējdarbības principu. Regulējums ir izstrādāts, lai palīdzētu ieinteresētajām universitātēm novērtēt sevi un uzlabot spējas, izmantojot īpaši šim mērķim aprēķināt binārās opcijas mācību moduļus. Pakāpeniski piekļuve regulējumam tiks alternatīva ātrai peļņai. Komisija: · sagatavos Eiropas mēroga uzņēmējdarbības mācīšanas iniciatīvu, apvienojot pašreizējās Eiropas un valstu zināšanas, ietekmes analīzes veikšanai, zināšanu apmaiņai, metožu pilnveidei un līdzbiedru vadībai starp dalībvalstīs praktizējošām personām; · pastiprinās sadarbību ar dalībvalstīm, lai novērtētu uzņēmējdarbības izglītības ieviešanu katrā valstī, pamatojoties uz reālu alternatīva ātrai peļņai, un lai atbalstītu valstu administrācijas, kuras vēlas mācīties no veiksmīgiem līdzbiedriem; · kopīgi ar ESAO izstrādās orientējošu regulējumu, lai sekmētu tādu skolu apjoma indikatora binārās opcijas PIM iestāžu izveidi, kurās ievēro uzņēmējdarbības principu[24]; · veicinās uzņēmējdarbības apguves atzīšanu un apstiprināšanu neformālā vai ikdienējā mācību vidē[25]; · Dalībvalstis ir aicinātas: · nodrošināt, lai līdz Pilnībā izmantot mācību iespējas, ko piedāvā alternatīva ātrai peļņai attīstības fonds — Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ELFLA ; · veicināt uzņēmējdarbības apguves moduļus jauniešiem, kuri piedalās valsts garantiju shēmā jauniešiem[27].

Lai likvidētu pašreizējos šķēršļus, kas kavē uzņēmumu dibināšanu un izaugsmi, darbības jāveic sešās pamatjomās: · piekļuve finansējumam; · atbalsts uzņēmējiem būtiskos uzņēmējdarbības darbības posmos un atbalsts to izaugsmei; · jaunu uzņēmējdarbības iespēju attīstīšana digitālajā laikmetā; · uzņēmumu nodošana; · bankrota procedūras un otra iespēja godprātīgiem uzņēmējiem; · regulatīvā sloga samazināšana.

Labāka piekļuve finansējumam Neviens uzņēmums nevar darboties, ieguldīt līdzekļus un attīstīties, ja tam trūkst atbilstoša finansējuma un likviditātes, — patiesi, piekļuve finansējumam ir viens no galvenajiem MVU izaugsmes aspektiem[28]. Saskaņā ar sabiedrisko apspriešanu, ko Komisija sāka Vēsturiski MVU paļāvās uz aizdevumiem no bankām, tāpēc pašreizējie banku kredītu ierobežojumi, kas noteikti krīzes dēļ, nesamērīgi ietekmē MVU. Turklāt uzņēmējiem ir īpaši grūti piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības sākumposmā.

Īpaša uzmanība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pievērsta arī direktīvā par finanšu instrumentiem[31] un gala sarunās par Kapitāla prasību direktīvu[32]. Tomēr, lai novērstu tirgus atšķirības, ir jādara vairāk gan Eiropas, gan valstu līmenī, tostarp jāizpēta alternatīvas iespējas attiecībā uz banku aizdevumiem MVU, lai tādējādi papildinātu ierobežoto pieejamo privāto finansējumu un padarītu informāciju par finansējumu pieejamāku.

Turklāt ir svarīgi paaugstināt jaunu uzņēmumu izveides projektu kvalitāti un finansiālos ieguvumus. Rīcība ir iespējama arī šādās jomās: finansiāls atbalsts jaunu tehnoloģiju testēšanai, demonstrēšanai un izmēģināšanai, riska kapitāla stiprināšana, privāti ieguldījumi, inkubatori un nopelnīt naudu pulkstenī daudzsološiem MVU.

Uzņēmējiem ir nepieciešami līdzekļi, lai komercializētu pētniecību un attīstību, kā arī testētu novatoriskus uzņēmējdarbības modeļus.

demo bināro opciju platforma kā nopelnīt naudu bez interneta mājās

Sociālās ekonomikas pārstāvji un sociālie uzņēmumi ir svarīgi virzītājspēki iekļaujošu darbavietu un sociālās inovācijas nodrošināšanai. Lai gan tiem ir līdzīgas problēmas kā lielākajai daļai MVU, tie var saskarties ar papildu grūtībām attiecībā uz piekļuvi finansējumam, un šo jautājumu Komisija ir risinājusi ierosinātajā Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmā PSCI un Struktūrfondu regulā[35].

Nozīmīga veiksmīgas uzņēmējdarbības ekosistēmas sastāvdaļa ir virkne sākumposma ieguldītāju riska kapitāli un uzņēmējdarbības sākot uzņēmējdarbību nodrošina sagatavošanas un pirmās kārtas kapitāla ieguldījumus. Šos ieguldījumus var veicināt arī fiskālie stimuli. Līdz šim brīdim uzņēmumi platformas binārām opcijām ar demonstrācijas kontu pieprasa labāku informāciju par ES atbalstu.

Komisija kopā ar ieinteresētajām personām veic pasākumus atbalsta tīkla nostiprināšanai, lai padarītu to aktīvāku un efektīvāku. Dalībvalstis ir aicinātas: · novērtēt nepieciešamību grozīt pašreizējos valsts finanšu tiesību aktus ar mērķi veicināt jaunus, alternatīvus finansēšanas veidus uzņēmējdarbības sākšanai un MVU kopumā, jo sākot uzņēmējdarbību attiecībā uz platformām, kas paredzētas kolektīvajam finansējumam, kā arī apsvērt nepieciešamību vienkāršot tiesību aktus nodokļu jomā, bināro iespēju stratēģijas video 2022.

gads sekmētu alternatīvu finanšu tirgu tālāku attīstību, piemēram, veicinātu uzņēmējdarbības aizbildņu ieguldījumus; · izmantot struktūrfondu līdzekļus, lai izstrādātu mikrofinansēšanas atbalsta shēmas atbilstoši attiecīgajām Eiropas Sociāla fonda ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF ieguldījumu prioritātēm; · pilnība izmantot ELFLA piedāvātās iespējas, arī izmantojot finanšu instrumentus, lai nodrošinātu uzņēmumiem piekļuvi finansējumam, jo īpaši uzņēmējdarbības sākumposmā, lauksaimniecībā jaunu lauksaimniecību izveidošana un lauku teritorijās kopumā.

Lai Eiropas uzņēmēji varētu sasniegt tādu izaugsmi, kādu mēs no tiem gaidām, mums jāvelta lielāki resursi tam, lai palīdzētu viņiem pārdzīvot šo periodu. Bieži vien uzņēmumiem trūkst atbilstošas ekosistēmas, kas palīdzētu tiem attīstīties.

Uzņēmējdarbībā sākusies ekonomiskā pandēmija :: Dienas Bizness

Nozīmīgu palīdzību var nodrošināt atbalsta pasākumi, kas ietver savu tirgu pārzināšanu un tādējādi ievērojami palielina sekmīgu jaunu uzņēmumu īpatsvaru. Efektīvs atbalsts ietver holistiskas programmas, kurās integrēti tādi būtiski elementi kā pārvaldības mācības, pētniecības alternatīva ātrai peļņai izstrādes treniņš, kā arī sakaru veidošana ar līdzbiedriem, potenciālajiem piegādātājiem un klientiem. Uzņēmējiem aizvien biežāk ir vajadzīgs padoms un atbalsts, risinot jautājumus par resursu ierobežojumiem un piegādes nedrošību, izmantojot stratēģiskus ieguldījumus un ražojumu attīstību.

Daudzi mazie uzņēmumi izjūt arvien pieaugošu spiedienu no uzņēmumiem, kurus tie apgādā, lai piemērotu jaunus standartus un izstrādes prasības, kas saistītas ar uzlabotu resursu izmantošanas efektivitāti un pārstrādājamību.

Uzņēmējdarbības vidi, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem, uzlabotu arī ar nodokļiem saistīto izmaksu samazinājums.

52012DC0795

Ņemot vērā mazo un nesen dibināto uzņēmumu ierobežotos resursus un pieredzi, augstās atbilstības nodrošināšanas izmaksas, ko rada sarežģīti tiesību akti nodokļu jomā un apgrūtinošas nodokļu deklarēšanas procedūras, ietekmē tos vairāk nekā lielos uzņēmumus.

Dalībvalstīm ir jāizvērtē iespēja vienkāršot PVN reģistrācijas procedūru un izveidot centralizētu elektronisko reģistrāciju, tādējādi atvieglojot mazo uzņēmumu pārrobežu digitālo tirdzniecību.

  1. Kas ir tāds pārdošanas variants
  2. Opciju vadības motivācija
  3. В них отсутствовали широкие перспективы, просторные ландшафты, по которым тосковала его душа.
  4. Поэтому я решил вот что: я пошлю его в Галактику с роботом в роли пилота, чтобы выяснить -- что же произошло с нашими предками, и, если возможно, узнать, ради чего они покинули нашу Вселенную, что они собирались найти.

Daudz jaunu veiksmīgas uzņēmējdarbības ideju rodas saistībā ar zinātni un izpēti, tomēr var darīt vēl vairāk, lai panāktu, ka uzņēmumi izmanto izpētes rezultātus. Tāpēc uzņēmumiem ir jāsniedz lielāks ieskats projektos, ko finansē Pētniecības un izstrādes pamatprogrammas ietvaros.

Uzņēmējdarbībā sākusies ekonomiskā pandēmija

Bieži vien jauni uzņēmumi kļūst par upuri maldinošai tirgvedības praksei. Tā ietver gan nepareizas vai maldinošas informācijas sniegšanu par attiecīgo pakalpojumu, gan rēķinos vai maldinošās veidlapās apslēptu piedāvājumu nosūtīšanu, pieprasot atjaunināt uzņēmumu sarakstus.

Komisija publicēja stratēģiju[36], kurā iekļāva sākot uzņēmējdarbību darbību sīku sarakstu, kas paredzētas uzņēmumu aizsardzības uzlabošanai nākotnē, un Likvidējot šķēršļus vienotajam tirgum un tādējādi radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, mazajiem uzņēmumiem tiks sniegta palīdzība attīstīt pārrobežu darbības.

Tas ietver jautājumu par nodokļu dubultu neuzlikšanu un nodokļu neatbilstības novēršanu, kā arī citus pasākumus nodokļu jomā, kas rada pārrobežu šķēršļus vienotajā tirgū un kavē ārvalstu ieguldījumus ES.

Turklāt lielākajā daļā ES tiesiskais regulējums pašnodarbinātu personu sociālā nodrošinājuma jomā būtiski atšķiras no tā, kādu attiecina uz nodarbinātām personām, tādējādi radot papildu šķēršļus uzņēmējiem. Atbalsts jauniem uzņēmumiem ir īpaši nozīmīgs, lai varētu īstenot pāreju no bezdarba uz pašnodarbinātību.

Skatiet arī